วิธีใช้ HP Deskjet 995c Printer series

background image

!

"#$%&'(

#)!#

background image
background image

hp deskjet 995c series

!

"#$%&'(&)*&#+ ,

)-"%-#&

-'(./-'(0-#& 12%#-32 4

-56/78-83 9:

-+#; <&-835- 9!

-8/0( 9,

-56/= 7& 9

>?8@( !:

A<5B !C

D%- !4

&#+&#+8#6'%B8%E-F !G

H7<( ,:

&#+0( ,,

I)B+ ,4

)J()-" ,G

B$'AK-8/0(+'8 C9

-B8/8/0(+ C,

!!"#$%&

12%#-32-BB&&=/B(LMNOO CG

12%#-32-&&P8 C

I8.%-B8/#+I#+

B#QQ2+0?)H$-83#+I#+ G

background image

' $ $(

=PB8B7+%#&@K- 4!

-)%'(+%#&@K- 4

-$ 0B8+%#&@K-I8(#+I#+ 4G

-$ 0B8+%#&@K-8/0(+ 4

-$ 0B88/- R!

-+@K-5+%#&@K- R,

-&1#-3+%#&@K- RC

@(%6;B<0+%#&@K- R

-%< R4

)*+,-./$"&&

=PB#QQ2 B0< RG

=< G:

$6/A8)-+ GC

)SQ@-'(0-#&$'- GR

)SQ@-'(0-#& 12%#-32-&&P8 9

)SQ@-'(0-#&I8.%B8/#+I#+ ,

)SQ@-'(0-#&B#QQ2+0?)H$-83#+I#+

)SQ@-'(0-#& 12%#-32-BB&&=/B(LMNOO 9:9

*0'*$ $12

/.%? 9:C

/.%? 12%#-32-BB&&=/B(LMNOO 9:

/.%?-&&P8 99:

/.%?I8.%-B8/#+I#+ 999

<&-83#;+5- 99C

/-@8-'(0-#&&& 994

3&

background image

1

#! *

hp deskjet 995c series

!+,$-

!$+

#

./0

( #.

*

hp deskjet

./"0

background image

2